• તમારૂ મતદાન લોકતંત્રનો પ્રાણ
  તમારૂ મતદાન લોકતંત્રનો પ્રાણ
 • Barton Museum and Gandhi Smriti
 • Blackbuck National Park, Velavadar
 • Palitana Temples
 • Nilambag Palace
 • Gopnath Sea Shore
 • Only Railway Station in Gujrat Where Women Coolies are Working
 • Palitana
 • Water Lock Gate
 • Wind Farm in Malnath

Jan Seva Kendra

Jan Seva Kendra, District Collectorate is the outcome of the strategic union of technology and positive governance. The initiative is aimed towards bringing effective e-Governance at the district level, while introducing the transition from traditional governance to paperless, place-independent governance services.

Learn More

102 Government Services Under One Roof

Jan Seva Kendra provides one stop solutions for 102 public services. Following section will let you understand documents required and downloadable application form for each service.

Certificate

Ten services offered in Certificate. Click on the service of your choice to know application details.

Magisterial

Twenty six services offered in Magisterial. Click on the service of your choice to know application details.

Revenue

Thirty one services offered in Revenue. Click on the service of your choice to know application details.

RTI

One service offered in RTI. Click on the service of your choice to know application details.

Social Security

One service offered in Social Security. Click on the service of your choice to know application details.

Supply

Thirteen services offered in Supply. Click on the service of your choice to know application details.

Public Utilities